REGIONALE MONITOR

vanaf 3 maart 2015


De monitor is beschikbaar voor het regionaal in beeld brengen van de realisatie van waterketen afspraken uit het Bestuursakkoord Water. De basismonitor is via VNG en UvW beschikbaar gesteld voor alle regio's.


STARTBIJEENKOMST

regionale monitor BAW-W


Op donderdag 5 maart 2015 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden voor de trekkers van het regionale monitorproces. Bij downloads kun je de presentatie vinden.


REGIONALE MONITOR

waterketen


Op 3 maart 2015 is de regionale monitor gelanceerd. Sinds 10 februari 2016 is een update beschikbaar. Binnenkort wordt een nieuwe update verwacht. Update pagina!


VERBETERDE MONITOR

update nu!

Update de monitor en de uitvragen. Download hier de nieuwe update (6 april 2020).

ONDERSTEUNING MONITOR

FAQ & handleidingen

De meest gestelde vragen kunt u hier bekijken. De handleidingen (aangepaste versies) bij downloads.

ONDERSTEUNING MONITOR

helpdesk

Voor vragen over het gebruik van de monitor: helpdesk@monitorbaw.nl

BASISMONITOR BAW-W

VNG en UvW hebben de basismonitor Bestuursakkoord Water - Waterketen voor de regio's beschikbaar gesteld. Deze monitor bestaat uit een toepassing in EXCEL. In de Basismonitor wordt gekeken naar kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Lees verder door te klikken op een ander icoon.

KWALITEIT

De kwaliteit wordt gevolgd aan de hand van vijf tot tien vragen per deelaspect. De monitor vooronderstelt een zekere basiskwaliteit van het afvalwaterketenbeheer: dat wat elke gemeente/waterschap normaliter doet. De monitor richt zich daarom specifiek op zaken die de komende jaren doorontwikkeld dienen te worden, zoals het meewegen van risico’s, het vergroten van het inzicht in het functioneren en het sluiten van plan-do-check-act cycli.

KWETSBAARHEID

De ontwikkeling van de robuustheid van het beheer (dit is complementair aan de kwetsbaarheid) kan in de loop van de tijd worden gevolgd. De kwetsbaarheid wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat een significant deel van zijn tijd aan een werkproces besteed en de mate waarin samenwerking tussen organisaties vorm heeft gekregen.

SAMENWERKING

Samenwerking meet in welke mate de kwetsbaarheid afneemt doordat er wordt samengewerkt met andere gemeenten uit de regio, het waterschap, drinkwaterbedrijf of met publieke uitvoeringsorganisaties.

KOSTEN

De kosten worden per organisatie in beeld gebracht. Dit betreft 2010, het meest recente jaar en prognoses voor 2020. Eén prognose 2020 zoals af te leiden van de in 2010 geldende kostenprognoses (lees: GRP’s en bijbehorende kostendekkingsplannen) en één prognose 2020 op basis van geactualiseerde kostendekkingsplannen. Het beeld laat zien in welke mate de regio op weg is om de beoogde besparingsdoelstelling te halen. Tevens is per gemeente een vergelijk zichtbaar met andere gemeenten binnen de regio.

GEGEVENS

De data wordt beschikbaar gesteld als een tabel. Hierdoor bent u in staat om ook zelf de gegevens verder te analyseren.

UITBREIDING MONITOR BAW-W

Aquame en Welldra kunnen de monitor ook op maat maken. De basismonitor rapporteert op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. In een uitbreiding op de monitor kunnen bijvoorbeeld ook resultaten op duurzaamheid worden meegenomen. Lees verder door te klikken op een ander icoon.

GEGEVENS

De data wordt beschikbaar gesteld als een tabel. Hierdoor bent u in staat om ook zelf de gegevens verder te analyseren.

KOSTEN

De kosten worden per organisatie in beeld gebracht. Dit betreft 2010, het meest recente jaar en prognoses voor 2020. Eén prognose 2020 zoals af te leiden van de in 2010 geldende kostenprognoses (lees: GRP’s en bijbehorende kostendekkingsplannen) en één prognose 2020 op basis van geactualiseerde kostendekkingsplannen. Het beeld laat zien in welke mate de regio op weg is om de beoogde besparingsdoelstelling te halen. Tevens is per gemeente een vergelijk zichtbaar met andere gemeenten binnen de regio.

KWALITEIT

De kwaliteit wordt gevolgd aan de hand van vijf tot tien vragen per deelaspect. De monitor vooronderstelt een zekere basiskwaliteit van het afvalwaterketenbeheer: dat wat elke gemeente/waterschap normaliter doet. De monitor richt zich daarom specifiek op zaken die de komende jaren doorontwikkeld dienen te worden, zoals het meewegen van risico’s, het vergroten van het inzicht in het functioneren en het sluiten van plan-do-check-act cycli.

KWETSBAARHEID

De ontwikkeling van de robuustheid van het beheer (dit is complementair aan de kwetsbaarheid) kan in de loop van de tijd worden gevolgd. De kwetsbaarheid wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat een significant deel van zijn tijd aan een werkproces besteed en de mate waarin samenwerking tussen organisaties vorm heeft gekregen.

DUURZAAMHEID

Op verzoek van samenwerkingsregio RIVUS is medio 2014 een aanpak ontwikkeld om ook de ontwikkeling van duurzaamheid in beeld te brengen. Voor dit aspect wordt gekeken naar terugwinnen van grondstoffen en energie, het omgaan met het dossier ‘nieuwe stoffen’, de ontwikkeling van Routekaart afvalwaterketen 2030 en het realiseren van de klimaatbestendige stad.

SAMENWERKING

Samenwerking meet in welke mate de kwetsbaarheid afneemt doordat er wordt samengewerkt met andere gemeenten uit de regio, het waterschap, drinkwaterbedrijf of met publieke uitvoeringsorganisaties.

PRESTATIE-INDICATOR

In overleg kunnen ook andere prestatie-indicatoren worden opgenomen in de monitor.